Can, czasownik i odmiana can (2023)

Czasownik modalny Can jest bardzo często używanym czasownikiem w języku angielskim. Oznacza umiejętności: potrafię coś zrobić, mogę coś zrobić, ale jednocześnie stosujemy go do wyrażania próśb czy formułowania zwrotów grzecznościowych.

Spis treści

1 CAN Odmiana czasownika

2 Przykłady zdań z Can, określenia wyrażające stopień umiejętności

3 CAN Przykłady zdań twierdzących, pytających i przeczących

4 CAN Krótkie odpowiedzi na pytania

5 CAN Pytania szczegółowe

6 Can – przykłady zwrotów grzecznościowych

7 Could – forma przeszła od Can

8 Fiszki online. Czasownik modalny CAN. Odmiana: zdania twierdzące, pytające i przeczące.

CANOdmiana czasownika

Zdania oznajmująceZdania pytająceZdania przeczące

I can

Ja mogę
Can I? Czy ja mogę?

I can’t

Ja nie mogę

You can

Ty możesz
Can you? Czy ty możesz?

You can’t

Ty nie możesz

She can

Ona może
Can she? Czy ona może?

She can’t

Ona nie może

He can

On może
Can he? Czy on może?

He can’t

On nie może

It can

To może
Can it? Czy to potrafi?

It can’t

To nie może

We can

My możemy
Can we? Czy my możemy?

We can’t

My nie możemy

You can

Wy możecie
Can you? Czy wy możecie?

You can’t

Wy nie możecie

They can

Oni mogą, one mogą
Can they? Czy oni mogą? Czy one mogą?

They can’t

Oni nie mogą, one nie mogą

can not = can't

Nie mogę, nie możesz, nie może, nie możecie, nie mogą

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

Przykłady zdań z Can, określenia wyrażające stopień umiejętności

Can, czasownik i odmiana can (1)

Hello Prosto przedstawione podstawy gramatyki angielskiej z ćwiczeniami. Sprawdź!

brilliantly

znakomicie, genialnie

My mum can cook brilliantly. Moja mama potrafi znakomicie gotować.

really well

naprawdę dobrze, bardzo dobrze

I can swim really well. Potrafię pływać naprawę dobrze.

very well

bardzo dobrze

You can speak English very well. Bardzo dobrze potrafisz mówić po angielsku.

quite well

całkiem dobrze, całkiem nieźle

She can ski quite well. Ona potrafi jeździć na nartach całkiem dobrze.

a little bit

trochę

a-little-bit

a bit

trochę

We can speak German a little bit. Mówimy trochę po niemiecku.

My brother can play the guitar a bit. Mój brat trochę gra na gitarze.

at all

wcale, w ogóle

They can’t skateboard at all. Oni nie potrafią wcale jeździć na deskorolce.

CAN Przykłady zdań twierdzących, pytających i przeczących

Can, czasownik i odmiana can (2)

You can do it! Możesz to zrobić! (Dasz radę, uda ci się).

I can dance. Ja mogę (potrafię) tańczyć.

Can I dance? Czy ja mogę (potrafię) tańczyć?

I can’t dance. Ja nie mogę (nie potrafię) tańczyć.

You can play the violin very well. Ty potrafisz bardzo dobrze grać na skrzypcach.

Can you play he violin very well? Czy ty potrafisz bardzo dobrze grać na skrzypcach?

You can’t play the violin at all. Ty nie potrafisz wcale grać na skrzypcach.

He can cook a little bit. On trochę potrafi gotować.

Can he cook a liitle bit? Czy on trochę potrafi gotować?

He can’t cook at all. On nie potrafi wcale gotować.

She can paint brilliantly. Ona potrafi znakomicie malować.

Can she paint brilliantly? Czy ona potrafi znakomicie malować?

She can’t paint brilliantly. Ona nie potrafi znakomicie malować.

It can fly very high. To potrafi latać bardzo wysoko.

Can it fly very high? Czy to potrafi latać bardzo wysoko?

It can’t fly very high. To nie potrafi latać bardzo wysoko.

We can speak English quite well. My umiemy mówić po angielsku całkiem dobrze.

Can we speak English quite well? Czy my umiemy mówić po angielsku całkiem dobrze?

We can’t speak English at all. My nie potrafimy mówić po angielsku wcale.

You can do it tomorrow. Wy możecie zrobić to jutro.

Can you do it tomorrow? Czy możecie zrobić to jutro?

You can’t do it tomorrow. Wy nie możecie zrobić tego jutro.

They can play tennis now. Oni mogą zagrać w tenisa teraz.

Can they play tennis now? Czy oni (one) mogą zagrać w tenisa teraz?

They can’t play tennis now. Oni (one) nie mogą zagrać w tenisa teraz.

CAN Krótkie odpowiedzi na pytania

Krótką odpowiedź twierdzącą zaczynamy od Yes, następnie stosujemy zaimek osobowy i czasownik can.

Krótką odpowiedź przeczącą tworzymy zaczynając od No, następnie stosujemy zaimek osobowy i czasownik can’t.

Can Iswim?Yes, I can./ No, I can’t.

Czy ja umiem pływać? Tak, umiem./ Nie, nie umiem.

Can youswim?Yes, you can./ No, you can’t.

Czy ty umiesz pływać? Tak, umiesz./ Nie, nie umiesz .

Can sheswim?Yes, she can./ No, she can’t.

Czy ona umie pływać? Tak, umie./ Nie, nie umie.

Can heswim? Czy on umie pływać?Yes, he can./ No, he can’t.

Czy on umie pływać? Tak, umie./ Nie, nie umie.

Can itswim?Yes, it can./ No, it can’t.

Czy ono umie pływać? Tak, umie. /Nie, nie umie.

Can weswim?Yes, we can./ No, we can’t.

Czy my umiemy pływać? Tak, umiemy./ Nie, nie umiemy.

Can youswim?Yes, we can./No, we can’t.

Czy wy umiecie pływać? Tak, umiemy./ Nie, nie umiemy.

Can theyswim?Yes, they can./ No, they can’t.

Czy oni/one umieją pływać? Tak, umieją./ Nie, nie umieją.

CAN Pytania szczegółowe

Tworząc pytanie szczegółowe, wyraz pytający np. what – co, where – gdzie, when – kiedy, what time – o której godzinie, who – kto, how often – jak często, why – dlaczego, how much – ile (do rzeczowników niepoliczalnych), how many – ile (do rzeczowników policzalnych) stawiamy na początku zdania.

What can you do now? Co możesz teraz zrobić?

Where can she stay? Gdzie ona może się zatrzymać?

When can they leave? Kiedy oni mogą wyjechać?

What time can you visit me? O której godzinie możesz mnie odwiedzić?

Who can answer your question? Kto może odpowiedzieć ci na pytanie?

Why can Mark stay in bed late? Dlaczego Mark może zostać w łóżku do późna?

How much money can you give me? Ile pieniędzy możesz mi dać?

Can – przykłady zwrotów grzecznościowych

Can, czasownik i odmiana can (3)

I can. Ja mogę, ja potrafię.

Czasownik CAN jest często stosowany w zwrotach grzecznościowych, prośbach, ofertach i propozycjach.

Excuse me. Can you tell me the time please?

Przepraszam. Czy możesz mi powiedzieć, która godzina?

Can you repeat that?

Czy możesz powtórzyć?

Can I help you?

Czy mogę w czymś pomóc?

Can you help me?

Czy możesz mi pomóc?

Can you show me...

Czy możesz mi pokazać…

Can I have some mineral water please?

Czy mogę prosić o trochę wody mineralnej?

Can I see the bill please?

Czy mogę zobaczyć rachunek?

Can we change the table?

Czy możemy zmienić stolik?

Can I use your mobile phone?

Czy mogę skorzystać z twojego telefonu komórkowego?

Can I speak to Anna Nowak please?

Czy mogę rozmawiać z Anną Nowak?

Can I speak to the manager please?

Czy mogę rozmawiać z kierownikiem?

Can I ask who is calling?

Czy mogę się zapytać, kto dzwoni?

Can I take a message?

Czy mam przekazać wiadomość?

Can you tell me the truth?

Czy możesz mi powiedzieć prawdę?

Can you give me some money?

Czy możesz dać mi trochę pieniędzy?

Odpowiedzi mogą brzmieć:

Yes, of course. Tak, oczywiście.

Sure, no problem. Jasne, nie ma problemu.

I think I can do it. Myślę, że mogę to zrobić.

I’m afraid I can’t. Obawiam się, że nie mogę.

I’m sorry, I can’t. Przepraszam, nie mogę.

Could – forma przeszła od Can

Formą czasu przeszłego od czasownika CAN jest COULD.

Could

Używamy go, gdy czynność miała miejsce w przeszłości, jak również do formułowania próśb i pytań o pozwolenie.

John could paint when he was six. John potrafił malować, gdy miał sześć lat.

I could sing when I was ten. Potrafiłam śpiewać, gdy miałam dziesięć lat.

Prośba z Could jest formą bardziej uprzejmą niż z Can.

Could I have a look? Czy mógłbym spojrzeć?

Could I pay later? Czy mógłbym zapłacić później?

Could I get some more ice cream? Czy mógłbym dostać trochę więcej lodów?

Could you close the window, please? Czy mógłbyś zamknąć okno?

Could you bring me the coat? Czy mógłbyś przynieść mi płaszcz?

Could you recommend a good restaurant? Czy mógłbyś polecić dobrą restaurację?

Przeczeniem do could jest could not, w skrócie couldn’t.

Couldn't

I coudn’t do it. Nie mogłem tego zrobić.

She couldn’t come to the party on Saturday. Ona nie mogła przyjść na przyjęcie w sobotę.

They couldn’t go abroad last year. Oni nie mogli pojechać za granicę w ubiegłym roku.

Fiszki online. Czasownik modalny CAN. Odmiana: zdania twierdzące, pytające i przeczące.

Witaj w zestawie fiszek onlineCzasownik modalny Can – móc, potrafić, umieć

  1. Zastanów się, czy znasz tłumaczenie słów.
  2. Kliknij w fiszkę lub w przycisk „Odwróć”, aby zobaczyć tłumaczenie.
  3. Jeżeli nie znasz tych słów, naciśnij przycisk „Jeszcze nie umiem”. Fiszka wróci do zestawu.
  4. Jeżeli znasz już słowa, naciśnij „Umiem”. Fiszka zostanie usunięta z zestawu.

Dobrej zabawy!

[qdeck random=”true”]

[q]Ja mogę

[a]I can

[q]Ty możesz

[a]You can

[q]On może

[a]He can

[q]Ona może

[a]She can

[q]Ono może, to może

[a]It can

[q]My możemy

[a]We can

[q]Wy możecie

[a]You can

[q]Oni mogą, one mogą

[a]They can

[q]Czy ja mogę?

[a]Can I?

[q]Czy ty możesz?

[a]Can you?

[q]Czy ona może?

[a]Can she?

[q]Czy on może?

[a]Can he?

[q]Czy to może?

[a]Can it?

[q]Czy my możemy?

[a]Can we?

[q]Czy wy możecie?

[a]Can you?

[q]Czy oni mogą, czy one mogą?

[a]Can they?

[q]Ja nie mogę

[a]I can’t

[q]Ty nie możesz

[a]You can’t

[q]On nie może

[a]He can’t

[q]Ona nie może

[a]She can’t

[q]To nie może

[a]It can’t

[q]My nie możemy

[a]We can’t

[q]Wy nie możecie

[a]You can’t

[q]One nie mogą, oni nie mogą

[a]They can’t

[x] Brawo!

[restart]

[/qdeck]

Zobacz także:

Czasownik być. ja jestem, ty jesteś, on jest…

Czasownik mieć: ja mam, ty masz, on ma…

Stopniowanie angielskich przymiotników

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Barbera Armstrong

Last Updated: 03/01/2023

Views: 5883

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barbera Armstrong

Birthday: 1992-09-12

Address: Suite 993 99852 Daugherty Causeway, Ritchiehaven, VT 49630

Phone: +5026838435397

Job: National Engineer

Hobby: Listening to music, Board games, Photography, Ice skating, LARPing, Kite flying, Rugby

Introduction: My name is Barbera Armstrong, I am a lovely, delightful, cooperative, funny, enchanting, vivacious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.